Gotanda Renovation

2016

Tokyo

Renovation

2016_10_16_999_48-02_sRGB_02.jpg

photo by Ioto Yamaguchi